Hlavní menu

8.5 Stropní desky HURDIS 2 – šikmé čelo

3D
8.5             strop
pro zvětšení klikněte na obrázek
 


Kat. č. Název výrobku Rozměr lך×v (mm) Balení (ks/paleta) Hmotnost (kg/ks)
8.5HURDIS 2 – šikmé čelo1000×250×806012,8
Technický list (PDF)  |  Prohl. o vlastnostech + CE

zpět
 
linka

Použití

Stropní konstrukce KMB HURDIS 2 se nejčastěji používá pro bytovou a občanskou výstavbu, ale použití nalezne také u staveb průmyslových a zemědělských.

Výhody
 • ekonomická kostrukce
 • montáž nevyžadující těžkou mechanizaci
 • vysoká variabilita
 • délkový modul 250 (125) mm je kompatibilní se zdicími prvky Profiblok a Sendwix
 • různé výšky nosníků s ohledem na zatížení stropní konstukce
 • délky nosníků od 1,75 do 7,25 m
           
obr.1 Keramický stropní nosník s příhradovou výztuží pix obr.2 Příčný řez nosníkem

Technický popis

Spřažená stropní konstrukce KMB HURDIS 2 sestává z keramickobetonových stropních nosníků KMB HURDIS 2, vylehčovacích polystyrénových vložek (EPS 100) a cihelných desek se šikmými čely KMB HURDIS 2 délky 1000 mm.

Osová vzdálenost keramicko-betonových stropních nosníků KMB HURDIS 2 je 1165 mm. Koordinační rozměr délky cihelných desek se šikmými čely je 1000 mm. Tloušťka spřažené stropní konstrukce KMB HURDIS 2 do délky nosníku 6,25 m je 270 mm. Pro délky nosníků 6,50 až 7,25 m je tloušťka spřažené stropní konstrukce 320 mm.

           
obr.3 Řez stropní konstrukcí tloušťky 270 (320) mm pix obr.4 Skladba stropu 270 (320) mm


Postup montáže

Vlastní montáž stropu a demontáž podpěr musí být prováděna pod dozorem odborně způsobilého pracovníka.

obr.5 Uložení stropní konstrukce
obr.6 Uložení stropní konstrukce - detail uložení u stěny
obr.7 Schema nadvýšení stropních nosníků
obr.8 Montážní podepření stropních nosníků 1. Keramickobetonové stropní nosníky KMB HURDIS 2 s prostorovou výztuží se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, příp. železobetonový ztužující věnec. Ztužující věnec se vyztuží podle konstrukčních zásad. Neplní-li i jinou funkci (překlad, vodorovné ztužidlo apod.), obvykle postačí jako výztuž z oceli B500 podélné pruty 4ø10 a třmínky ø6 po 400 mm. V případě ukládání na zdivo se doporučuje vložit v místě uložení stropní konstrukce (nosníků a věnce betonovaného zároveňse stropní konstrukcí) pruh asfaltového pásu, aby nedocházelo při betonáží k zatékání do dutin zdicích bloků - obr. 5, 6. Stropní nosníky se doporučuje osazovat na cementovou maltu tloušťky 10 mm. To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na pruhy asfaltových pásů.
 2. Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být (v koordinačním rozměru) minimálně 125 mm (ve skutečném rozměru min. 115 mm).
 3. Nosníky se ukládají s roztečí 1165 mm. Pro zajištění požadované rozteče se po obou stranách každého pole osadí vždy po jedné cihelné stropní desce KMB HURDIS 2.
 4. Nosníky je nutné podepřít symetricky vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou zdí byla maximálně 1500 m, přičemž se má dbát na to, aby osy montážních podpěr byly v místě spodních styčníků příhradové výztuže nosníků - obr. 7, 8.
 5. Je nutné provést vzepření nosníků, aby měly vzepětí uvedené v tabulce! Doporučujeme vzepřít nosníky o hodnotu 1/350-tiny světlého rozpětí nosníků i v případech, kdy vzepětí není požadováno.
 6. Podpěrné sloupky musí být řádně zavětrované. Při zhotovování stropů současně ve více podlažích musí stát podpěrné sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpěr (průřezy hranolů a sloupků) musí být stanoveny statickým výpočtem.
 7. Cihelné stropní desky se šikmými čely KMB HURDIS 2 se kladou na maltu M5 tl. 10 mm. Ukládají se na osazené a podepřené nosníky, a to rovnoběžně s nosnou zdí, postupně od jednoho konce ke druhému - obr. 9. Poškozené cihelné desky HURDIS 2 se nesmí zabudovat. Pokud se poškodí při montáži, je nutné je vyjmout a nahradit nepoškozenými. Po osazených cihelných deskách HURDIS 2 se nesmí chodit. Pohyb při provádění stropu se připouští výhradně po manipulačních lávkách (např. z fošen) uložených na horních pásech příhradoviny stropních keramicko-betonových nosníků.
 8. Horní povrch se zatře vrstvou tl. 10 mm vápenocementové malty M1, přitom je důležité vzhledem k eliminaci nepříznivých účinků smršťování této vrstvy nepřekračovat tloušťku malty 10 mm ani nepoužívat pro vytvoření této vrstvy malty vyšších pevnosti s vysokým obsahem cementu.
 9. Na vrstvu malty na horním povrchu cihelných desek HURDIS2 se stavebním lepidlem přilepí výplňová vrstva z expandovaného polystyrénu EPS 100.
 10. Monolitickou část stropní konstrukce tvoří beton prefabrikovaných stropních nosníků HURDIS 2 a monolitické desky tl. 60 mm u stropní konstrukce výšky 270 a tl. 70 mm u stropní konstrukce výšky 320 mm. Tato deska musí být vyztužena svařovanou sítí KARI ø5-150/ø5-150. U stropní konstrukce s délkou nosníků do 2,5 m postačí výztuž tvořená svařovanou sítí KARI ø4-150/ø4-150. Tato výztuž ze svařovaných sítí musí být zakotvena za lícem zdiva min. 150 mm (v obou dvou směrech). Délka přesahu svařovaných sítí desky KARI ø5-150/ø5-150 musí být min. 300 mm. U svařovaných sítí KARI ø4-150/ø4-150 postačí min. 240 mm – obr. 10.
 11. Před betonáží povrch prefabrikovaných nosníků, který bude ve styku s monolitickou částí, musí být zbaven případných nečistot a mírněnavlhčen a to tak, aby na povrchu nezůstávala vrstva vody.
 12. Třída betonu monolitické části musí být alespoň C16/20. Konzistence čerstvého betonu se doporučuje (měkká) S3 podle ČSN EN 206-1. Stejně jako při osazování cihelných vložek a polystyrénové výplně se při betonáži musí používat manipulační lávky uložené na příhradové výztuži nosníků.
 13. Při betonáži se má postupovat v pruzích ve směru nosníků. Pracovní spáru je možné provádět pouze mezi nosníky přibližně v poloviněosové vzdálenosti nosníků. Při betonáži je nutné zabránit místnímu hromadění betonu a montážní přitížení k vlastní tíze stropu je nutno omezit do 1,0 kN/m2.
 14. Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu až do jeho řádného zatvrdnutí. Montážní podpěry mohou být odstraněny nejdříve po 28 dnech, až když beton dosáhne normou stanovené pevnosti dané třídy betonu. Přičemž je nutné, aby bylo přezkoušeno alespoň jednoduchými (např. sklerometrickými) metodami, že beton nabyl požadovaných materiálových charakteristik.


           
obr.9 Postup kladení stropních desek KMB HURDIS 2 pix obr.10 a Celoplošné vyztužení monolitické desky stropu KARI sítíobr.10 b Řez A-A
Keramický strop KMB HURDIS 2
 • stropní nosníky KMB Hurdis 2
 • osová vzdálenost nosníků 1165 mm
 • cihelné desky KMB Hurdis 2
 • délka cihelných desek 1000 mm
 • beton prefa části C25/30
 • beton monolitu C16/20

Navrženo podle ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokódu 2
 • tloušťka desky je u stropu výšky 270 mm 60 mm, u stropu výšky 320 mm je 70 mm
 • výztuž prefa nosníku: prostorová příhradovina FERT
 • vložená výztuž prefa nosníku: B500A nebo B500B (KARI drát nebo 10 505 (R))
 • výztuž desky KARI síť ø5-150/ø5-150 (do dl. nosníků 2,5 m ø4 -150/ø4-150)
 • min. uložení nosníku 115 mm (koordinační rozměr 125 mm)
 • vlastní tíha stropu výšky 270 mm 3,42 kN/m2, výšky 320 mm 3,82 kN/m2


p.č. délka nosníku (m) světlé rozpětí (m) výška stropu (mm) výška příhrady (mm) horní výztuž příhrady (mm) diagonální výztuž (mm) spodní výztuž příhrady 2 ks (mm) spodní vložená výztuž 1 ks (mm) plocha spodní výztuže (mm2) přípustné charakt. zatížení (kN/m2) charakt. zatížení (kN/m2) návrhové zatížení (kN/m2) celkový průhyb (mm) nutné vzepětí (mm) průhyb po odpočtu vzepětí (mm) mezní průhyb (mm) aktivní průhyb (mm) mezní aktivní průhyb (mm)
1 1,75 1,50 270 200 10 6 8   101 7,60 11,02 15,47 0,6   0,6 6,5 0,2 3,3
2 2,00 1,75 270 200 10 6 8   101 7,60 11,02 15,47 1,0   1,0 7,5 0,3 3,8
3 2,25 2,00 270 200 10 6 8   101 6,90 10,32 14,45 2,2   2,2 8,5 1,2 4,3
4 2,50 2,25 270 200 10 6 8   101 5,00 8,42 11,81 2,8   2,8 9,5 1,5 4,8
5 2,75 2,50 270 200 10 6 10   157 7,30 10,72 14,99 5,6   5,6 10,5 3 5,3
6 3,00 2,75 270 200 10 6 10   157 5,50 8,92 12,49 6,6   6,6 11,5 3,5 5,8
7 3,25 3,00 270 200 10 6 12   226 7,20 10,62 14,93 8,8   8,8 12,5 3,5 6,3
8 3,50 3,25 270 200 10 6 12   226 5,80 9,22 12,89 10,4   10,4 13,5 3,7 6,8
9 3,75 3,50 270 200 10 6 14   308 7,20 10,62 14,93 12,6   12,6 14,5 4,2 7,3
10 4,00 3,75 270 200 10 6 14   308 6,00 9,42 13,16 14,7   14,7 15,5 4,4 7,8
11 4,25 4,00 270 200 10 6 14   308 4,90 8,32 11,53 16,9 5 11,9 16,5 4,5 8,3
12 4,50 4,25 270 200 10 6 14   308 4,00 7,42 10,31 19,0 5 14,0 17,5 5,1 8,8
13 4,75 4,50 270 200 10 6 14 6 336 3,90 7,32 10,18 21,7 5 16,7 18,5 5,6 9,3
14 5,00 4,75 270 200 10 6 14 10 386 4,10 7,52 10,45 24,7 10 14,7 19,5 6,1 9,8
15 5,25 5,00 270 200 10 6 14 12 421 4,00 7,42 10,31 27,8 10 17,8 20,5 6,7 10,3
16 5,50 5,25 270 200 10 6 14 14 462 3,90 7,32 10,18 30,9 10 20,9 21,5 7,4 10,8
17 5,75 5,50 270 200 10 6 14 16 509 3,90 7,32 10,18 34,4 15 19,4 22,5 8,1 11,3
18 6,00 5,75 270 200 10 6 14 18 562 3,90 7,32 10,18 38,0 15 23,0 23,5 8,9 11,8
19 6,25 6,00 270 200 10 6 14 20 622 3,90 7,32 10,18 41,6 20 21,6 24,5 9,7 12,3
20 6,50 6,25 320 250 10 6 14 18 562 3,90 7,72 10,72 35,9 20 15,9 25,5 8,2 12,8
21 6,75 6,50 320 250 10 6 14 18 562 3,40 7,22 9,97 39,5 20 19,5 26,5 8,4 13,3
22 7,00 6,75 320 250 10 6 14 20 622 3,50 7,32 10,1 43,0 20 23,0 27,5 9,1 13,8
23 7,25 7,00 320 250 10 6 14 20 622 3,00 6,82 9,43 46,1 20 26,1 28,5 9,6 14,3

 • Poznámka 1: Přípustné charakteristické zatížení = charakteristické zatížení bez vlastní tíhy konstrukce, kterým lze zatížit stropní konstrukci.
 • Poznámka 2: Celkový průhyb je stanoven pro kvazistálé zatížení. Aktivní průhyb je stanoven podle ČSN EN 15037-1 jako rozdíl celkového průhybu, který je stano-ven pro stálé zatížení a třetinu užitného zatížení, a průhybu, který vzniklá po dokončení podporovaných prvků.
 • Poznámka 3: Doporučuje se provést vzepětí stropních nosníků (světlé rozpětí+uložení)/350. V tabulce uvedená vzepětí jsou minimální hodnoty vzepětí, které je nutné provést.
 • Poznámka 4: Mezní hodnota celkového průhybu je podle ČSN EN 1992-1-1 uvažována hodnotou= (světlé rozpětí+uložení)/250.
 • Poznámka 5: Mezní hodnota aktivního průhybu je podle ČSN EN 15037-1 uvažována hodnotou = (světlé rozpětí+uložení)/500.pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook