Hlavní menu

8.4 Stropní desky HURDIS 1 – rovné čelo

3D
8.4             strop
pro zvětšení klikněte na obrázek
 


Kat. č. Název výrobku Rozměr lך×v (mm) Balení (ks/paleta) Hmotnost (kg/ks)
8.4HURDIS 1 – rovné čelo980×250×806012,8
Technický list (PDF)  |  Prohl. o vlastnostech + CE

zpět
 
linka
Skladba stropu
strop hurdis linka

Montážní návod

NUTNO ODDĚLIT KERAMICKOU DESKU HURDIS SEPARAČNÍ VRSTVOU OD KONSTRUKČNÍHO BETONU

strop hurdisPříprava konstrukcí podporujících strop
 1. Plochy, na něž se ukládají nosníky, musí být rovinné, vodorovné a bez výstupků. Pokud je to nutné, vyrovná se úložná plocha v místech uložení nosníků tak, aby byla zajištěna rovinnost a vodorovnost spodního líce stropu.
 2. Pokud je nutné stropní tabuli v některých místech dobetonovat, je zapotřebí zajistit, aby se beton ukládal pouze na náležitě připravený podklad, zbavený prachu a jiných nečistot, zvlhčený apod.
 
Uložení nosníků
 1. Nosníky se rozmístní podle výkresů skladby, a to pokud možno s přihlédnutím ke skutečným délkám dodaných desek. Nosníky se zakládají na obou protilehlých stranách stropu tak, že se současně vkládají vodicí desky
 2. Nosníky se během realizace stropu musí zajistit proti pootočení a klopení a proti vodorovnému posunu od účinků jednostranného zatížení. Kontroluje se rovnoběžnost nosníků.
 3. Nosníky se ukládají na vrstvu cementové malty s pevností nejméně 5 N.mm-2, a to tak, aby úložná délka nebyla menší než 150 mm, pokud není v projektové dokumentaci předepsána úložná délka větší.
 4. Použije-li se během realizace stropu dočasné podepření nosníků, musí se k tomu použít podpěrná konstrukce uspořádaná tak, aby bylo možné podepření odstranit bez vzniku dynamických namáhání.
 5. Nosníky se stabilizují vybetonováním nebo vyzděním prostoru v oblasti úložných ploch do úrovně horní příruby.
Osazování desek
 1. Desky se ukládají na dolní příruby nosníků do maltového lože z malty vápenocementové o pevnosti 2,5 N.mm-2 o průměrné tloušťce 10 mm. Malta vytlačená tíhou desky se ze spodního povrchu odstraní.
 2. Délka uložení desky nesmí být menší než 30 mm. Konce desek v místě uložení se neobetonovávají.
 3. Po uložených deskách se nesmí chodit a montáž následných vrstev stropu je třeba provádět v případě potřeby z fošnových lávek uložených na ocelových nosnících.
 4. Pokud se při montáži nebo později některá deska poškodí, je třeba ji vyjmout a nahradit novou.
Úprava povrchu desek
 1. Po uložení desek v plném rozsahu půdorysu se povrch desek pokryje separační vrstvou (např.: geotextilií nebo lepenkou apod.)
 2. Prostor mezi nosníky nad deskami se smí vyplnit pouze materiálem sloužícím k tepelné nebo zvukové izolaci, a to do výše horního povrchu nosníků ( např.: perlitbetonem, keramzitbetonem, expandovaným pystyrénem ). Jako výplňový materiál se nesmí použít hutný konstrukční beton.
 3. Pokud se k vnějším stěnám desek doplňuje beton ( např. u prostupů ), je nutné zajistit, aby nedošlo ke spojení betonu s keramikou. K tomu se použije například pruh obyčejné lepenky.
Ochrana stropu
 1. V průběhu realizace se strop musí ochránit před nadměrným vysycháním malty a betonových částí.
 2. V průběhu realizace a také po zhotovení se strop musí ochránit před zatékám srážkových vod a před promrzáním.
Úpravy cihelných dílců
 1. Desky lze upravovat pouze v místech a způsobem uvedeným v projektové dokumentaci
 2. Požaduje-li se zkrácení desky, je nutné k tomu použít nástroj, kterým se odřízne přebytečná část tak, aby nedošlo k poškození části, jež se má zabudovat. Úprava desek odsekáváním a přisekáváním je nepřípustná.
 3. Vytváření jakýchkoliv drážek v deskách není přípustné.
 4. K vrtání otvorů do desek se smí použít pouze vrták vhodný pro vrtání keramiky, a to bez příklepu. Velikost a poloha otvorů musí být uvedena v projektové dokumentaci.
 5. Opravování desek tmelením, dobetonováním apod. je nepřípustné
 6. Připevňování, popřípadě zavěšování jakýchkoliv předmětů na strop musí být písemně schváleno projektantem.
Úprava spodního líce stropu
 1. Spodní líc stropu se upraví podle projektové dokumentace.
linka

Strop hurdis - technologický postup montáže

Tento technologický předpis vychází z ČSN 73 1105 - Navrhování a provádění hurdiskových stropů. Podle článku 1 "tato norma platí pro navrhování a provádění nosných konstrukcí stropů a střech, v nichž jsou jako konstrukční prvky použity hurdisky bez dalších cihelných prvků (např. bez tzv.patek)." V dalším textu jsou shrnuty hlavní zásady provádění.

Obecně se předpokládá:
 • na konstrukci je zpracována projektová dokumentace
 • provádění prací je odborně řízeno
 • jakost prací je kontrolována
 • nutná zručnost, dostačující zařízení a zdroje nutné k provedení díla v souladu s požadavky projektové dokumentace a s požadavky ČSN 73 1105
 • používání hotové konstrukce podle projektového předpokladu a její kontrolu a údržbu takovou, aby se dosáhlo předpokládané návrhové životnosti a aby byly nalezeny její nedostatky nebo případné neočekávané chování.

Použití: Užití hurdiskových stropů se předpokládá v obytných budovách.
Strop nelze použít pro zatížení vyvozující dynamické účinky ( tělocvičny, taneční sály, shromažďovací prostory apod. Nelze ho zřizovat ani v prostředí, v němž není zaručena trvalá ochrana před zatékáním vody nebo před zvýšenou vlhkostí a následným promrzáním.

Cihelné desky Hurdis lze použít pouze pro konstrukci tzv. německého stropu. Prvky nelze použít pro uložení do patek ani do HF - nosníků.
Strop tvoří desky Hurdis, ocelové válcované nosníky I, U, příp. jejich kombinace, min. výšky 160 mm nebo IPE, IPE - A, IPE - AA, HEA min. výšky 140 mm. Typ nosníků a jejich uložení stanoví statický výpočet.
Ve stropě musí být zabudovány pouze nepoškozené materiály a dílce. Materiály, popř. dílce se považují za nepoškozené, jestliže změny, které nastaly mechanickými nebo jinými účinky, neovlivnily nepříznivě jejich mechanické vlastnosti. Smí se zabudovat pouze hurdisky splňující požadavky stavebně technického osvědčení (STO).

 • Plochy, na které se ukládají nosníky by měly být rovinné. Pokud je to nutné, vyrovná se úložná plocha v místech uložení nosníků tak, aby byla zajištěna vodorovnost spodního líce stropu.
 • Ocelové nosníky se ukládají do cementové malty s pevností min. 5 N.mm-2 tak, aby uložení nebylo menší než 150 mm.
 • Hurdisky se ukládají na příruby nosníků do maltového lože z malty vápenocementové pevnosti 2,5 N.mm-2, průměrné tl. 10 mm. Délka uložení desky nesmí být menší než 30 mm, v krajním poli při uložení na zdivo 40 mm. Konce hurdisek v místě uložení nesmějí být zabetonovány. Prostor mezi stěnou nosníku a čelem hurdisky se vyplní jemnou vápennou maltou. Při kladení desek se na jejich boční stěny nanáší vrstva vápenocementové malty s pevností 2,5 MPa tak, aby vybrání na bocích desek byla maltou zcela vyplněna. Po uložených vložkách se nesmí chodit, pro montáž dalších vrstev stropu je nutno zřídit provizorní lávky, uložené na ocelových nosnících.
 • Nesmí se používat prvky jakkoliv poškozené. Pokud se při montáži nebo později některá vložka poškodí, je třeba ji vyjmout a nahradit novou.
 • Prostor nad hurdiskami:
  Pokud je zapotřebí vyrovnat horní povrch hurdisek, provede se na horní desky zabudovaných hurdisek vyrovnávací vrstva jemné vápenné malty pro zdění o průměrné tloušťce nejvýše 15 mm; větší tloušťka malty je nepřípustná. Spojení hurdisek s betonem se musí zabránit vhodnou separační vrstvou. Prostor mezi nosníky nad hurdiskami se může vyplnit materiálem sloužícím k tepelné nebo zvukové izolaci Materiál musí mít takové vlastnosti, aby umožnil trvale spolehlivé přenášení účinků zatížení na povrch hurdisek.
 • Stropní desky se nesmí sekat nebo v nich vyřezávat otvory. Je- li nutné zkrácení desky je nutné k tomu použít vhodný řezný nástroj, aby nedošlo k poškození části, která se má zabudovat. Vytváření jakýchkoliv drážek v deskách je nepřípustné. Jakékoliv opravování desek ( dobetonování, tmelení ) se rovněž nepřipouští. Připevňování, příp. zavěšování jakýchkoliv předmětů na stropní konstrukci by měl posoudit projektant, příp. statik.
 • Práce se nesmějí provádět pokud teplota prostředí poklesne pod 5 stupňů Celsia na dobu delší než 2 hodiny. V průběhu realizace se strop musí chránit před nadměrným vysycháním malty a betonovaných částí, strop se musí chránit před zatékáním srážkových vod a před promrzáním.

Základní konstrukční principy dle ČSN 73 1105:
 1. Na hurdisku se nesmí bez separační vrstvy ukládat materiál, který vykazuje objemové změny od smršťování.
 2. Hurdiska jako každá jiná cihla nesmí být nikdy kladena "na sucho", všechny spáry musí být řádně vyplněny maltou.
Podrobné vymezení pro použití, navrhování, projektování a provádění hurdiskových stropů je v ČSN 73 1105.pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook