Hlavní menu

7.1, 7.2 Stropní vložky KMB MIAKO


8.2
3D
KMB MIAKO 15/62,5
8.2
3D
KMB MIAKO 19/62,5
Kat. č. Název výrobku Rozměr lך×v (mm) Balení (ks/paleta) Hmotnost (kg/ks)
7.1KMB MIAKO 15/62,5250×525×1508011
7.2KMB MIAKO 19/62,5250×525×1906412,6
Technický list (PDF)  |  Keramické stropy MIAKO (PDF)  |  Prohl. o vlastnostech + CE - 15/62,5  |  Prohl. o vlastnostech + CE - 19/62,5

zpět
 
keramický stropní nosník s příhradovou výstuží                                             příčný řez nosníkem

Použití

Keramické stropy KMB MIAKO se používají pro rodinné a bytové domy, hotely, penziony, školy, kanceláře a zdravotnická zařízení.
Stropy se vyznačují vysokou variabilitou dle rozpětí a únosnosti a jednoduchou montáží.
Strop plní svoji funkci až po zmonolitnění a po době, kdy zmonolitňujicí beton dosáhne normou stanovené pevnosti pro třídu betonu C20/25. Keramická stropní konstrukce KMB MIAKO je navržena podle ČSN EN 15037-1:2009 Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek – Část 1: Trámy a podle ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1-:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
 


Typy skladeb stropů:Postup montáže

Vlastní montáž stropu, montáž a demontáž podpěr musí provádět odborně způsobilý pracovník.

obr. 4


obr. 5


obr. 6


obr. 7


obr. 8


obr. 9

 1. Stropní nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, příp. železobetonový ztužující věnec. V případě ukládání na zdivo se doporučuje vložit v místě uložení stropní konstrukce (nosníků a věnce betonovaného zároveň se stropní konstrukcí) pruh asfaltového pásu, aby nedocházelo k zatékání do dutin zdicích bloků. Stropní nosníky se doporučuje osazovat na cementovou maltu tloušťky 10 mm. To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na pruh asfaltového pásu.
 2. Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být minimálně 125 mm. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže. Nosníky se ukládají s roztečí 625 mm. Pro zajištění požadované rozteče se po obou stranách každého pole osadí vždy po jedné vložce MIAKO.
 3. Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou zdí byla maximálně 1800 mm - obr. 4. Je nutné provést vzepření nosníků, aby měly vzepětí uvedené v tabulce! Doporučujeme vzepřít nosníky o hodnotu 1/350-tiny světlého rozpětí nosníků i v případech, kdy vzepětí není požadováno.
 4. Podpěrné sloupky musí být řádně zavětrované a podložené dvěma klínky z důvodu snadné demontáže.Vzdálenost podpěrných sloupků ve směru vodorovných hranolových podpor nesmí být větší než 1500 mm - obr. 5. Při zhotovování stropů současně ve více podlažích musí stát podpěrné sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpěr /průřezy hranolů a sloupků/ musí být stanoveny statickým výpočtem.
 5. Stropní vložky KMB MIAKO, u kterých je pro všechny typy stropních konstrukcí jednotná délka 250 mm, se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky, a to rovnoběžně s nosnou zdí postupně od jednoho konce ke druhému - obr. 6. Uložení vložek KMB MIAKO na nosném zdivu se doporučuje minimálně 25 mm, aby nedocházelo při betonáži k podtékání betonovou směsí.
 6. Monolitická deska nad cihelnými tvarovkami tloušťky 40, 60 a 80 mm musí být celoplošně vyztužena svařovanou sítí KARI ø4–150/ø4–150 mm a musí být zakotvena za líc zdiva minimálně 150 mm v obou směrech - obr. 7. Délka přesahu jednotlivých sítí musí být minimálně 300 mm, tj. přes dvě oka.
  U stropů výšky:
  • 210 mm (MIAKO 15/62,5), 230 mm (MIAKO 19/62,5) a délek nosníků ≥ 6000 mm
  • 250, 270 mm (MIAKO 19/62,5) a délek nosníků ≥ 5750 mm
  musí být nadpodporové pruhy dovyztuženy přídatnou základní sítí KARI ø4–150/ø4–150 mm, která musí být min. 150 mm za lícem podpory a min. 350 mm před jejím lícem - obr. 8. Nad středními podporami je nutná šířka pruhu rovna šířce podpory a dvojnásobku 350 mm - obr. 9.
 7. S betonáží lze začít, až když jsou vložky KMB MIAKO uložené po celé délce nosníků. Dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu, délka zatékání je minimální. Při ukládání vložek, tak i při betonáži se musí používat manipulační pojezdová prkna, uložená na příhradové výztuži nosníků. Vstupovat přímo na vložky KMB MIAKO je zakázáno.


Postup betonáže

 1. Před betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonu a byla zaručena dobrá přilnavost. Pro zmonolitnění stropu se musí použít beton třídy C 20/25 dostatečně měkké konzistence S3 podle ČSN EN 206-1. Při betonáži je nutné současně betonovat jak nosná žebra, tak i ztužující věnec s betonovou vrstvou 40–80 mm nad vložkami KMB MIAKO dle statického výpočtu.
 2. Postup betonáže je v pruzích, ve směru nosníků. Pracovní spáru je možné provádět pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Pracovní spára nesmí procházet betonovým žebrem nad nosníky. Montážní přitížení k vlastní tíze stropu je omezené do 1,0 kN/m2.
 3. Při betonáži je nutné zabránit místnímu hromadění betonu. Stropní vložky KMB MIAKO se nesmí během montážního stavu jinak zatěžovat než betonovou zálivkou.
 4. Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu až do jeho řádného zatvrdnutí. Podpěry nosníků je možné odstranit, až když beton dosáhne normou stanovené pevnosti dané třídy betonu C20/25. Při odstraňování podpěr se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu.


Řešení lehkých příček v podélném směru (tloušťka 80 a 115 mm)Řešení hmotných příček v podélném směru (tloušťka 175 mm a více)

Tabulka spotřeb

Typ vložky KMB MIAKO Tloušťka stropu (mm) Počet vložek KMB MIAKO (ks/paleta) Tloušťka betonové vrstvy nad vložkami (mm) Spotřeba betonu informativní (m3/m2 stropu)
15/62,521080600,078
19/62,523064400,063
19/62,525064600,086
19/62,527064800,104

LEGENDA:
Osová vzdálenost nosníků ................. 625 mm
Spotřeba vložek KMB MIAKO ............. 6,4 (ks/m2)TABULKY ÚNOSNOSTÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
 pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook